ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

I. KVK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) uyarınca; Op. Dr. Cemal HACI "hizmet veren" olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, "hizmet veren" yerleşkelerinde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla ve/veya "hizmet veren"imizi ziyaretiniz esnasında vermiş olduğunuz kimlik kartlarınız aracılığı ile toplanan siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek, aktarabileceğiz.

 

II.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkur kişisel verileriniz; KVKK da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, "hizmet veren" yerleşkelerine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında "hizmet veren" tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

 

III.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, "hizmet veren"imiz tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim "hizmet veren"lerine aktarılabilecektir. 

 

IV. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI 

Kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. 

 

V.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla "hizmet veren" tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, formlar, dilekçe, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’ nın 4.2. maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

VI. KVKK’ NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

·  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Siz değerli kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://cemalhaci.com web adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak veya ıslak imza ile imzalayıp Harbiye mah. Abdiipekci cd. No:40 K:4, 34367 Şişli/İstanbul adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak cemalhacikbb@gmail.com       e-posta adresine göndermek suretiyle "hizmet veren"imize iletebilirsiniz.

"Hizmet veren"imiz; talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, "hizmet veren"imizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE ONAY FORMU

Op. Dr. Cemal HACI tarafından, tarafıma teslim edilen Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ ni okudum. Bu bildirimde belirtildiği şekilde, kişisel verilerimin; KVKK da öngörülen temel ilkelere uygun olarak "hizmet veren" içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi ve sağlık verilerinin kayıt altına alınması, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında muhafaza edilmesine, kullanılmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, açıklanmasına, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına, sınıflandırılmasına, devredilmesine, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile işverenin çözüm ortağı kişiler/şirketler/kamu kurumları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, kamera kaydı yapılmasına bu kapsamda görüntümün kayıt altına alınmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.